Jak zgłosić projekt

1. Przyjmowanie propozycji zadań trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. do godz. 23:59:59.
Zadania w ramach MBO mogą dotyczyć jednej z poniższych kategorii:
1) zadań twardych
2) zadań miękkich
Do kategorii zadań twardych zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej lub drogowej itp.
Do kategorii zadań miękkich zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym itp.
Zgłaszanym zadaniem w ramach MBO może być inicjatywa mieszkańców, która przyczynia się do rozwoju Miasta. Inicjatywą mieszkańców jest zadanie polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementu infrastruktury miejskiej, ale także niezwiązane z rozwojem infrastruktury miejskiej, w szczególności dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym lub rekreacyjnym.
2. Zadania w ramach MBO mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta lub grupa mieszkańców Miasta. Grupa mieszkańców Miasta zgłaszająca projekt zadania wyznacza maksymalnie 2 osoby do kontaktów, które są wskazane w formularzu zgłoszenia zadnia i które w imieniu grupy mogą kontaktować się z Zespołem oraz podejmować wiążące decyzję w zakresie ewentualnych zmian lub uzupełnień zadania. Zadania w ramach MBO może wybierać każdy mieszkaniec Miasta.
3. W ramach MBO do realizacji mogą być zgłaszane wyłącznie zadania zgodne z prawem, w granicach zadań i kompetencji Miasta, wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców. Inicjatywy polegające na zorganizowaniu wydarzenia lub imprezy o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, edukacyjnym, sportowym i innym, mające się odbywać na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta, będą brane pod uwagę jedynie wówczas, gdy wstęp na nie będzie ogólnodostępny.
5. Zgłaszane zadanie nie może stanowić części większego zadania, nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta.
6. Zgłoszone zadanie musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi.
7. W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.
8. Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.
9. Przewidywany koszt zgłaszanego zadania nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie.
10. Zadania zgłoszone po terminie (po 22 kwietnia 2020 r.) nie będą rozpatrywane.
11. Zadania w ramach MBO można zgłosić wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularze są dostępne na stronie internetowej Miasta, kancelarii Urzędu Miasta Marki, Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna 3 oraz na stronie www. zdecyduj.marki.pl w sekcji dokumenty do pobrania w zakładce „Wszystko o budżecie”
Formularze zgłoszenia zadania uznaje się za ważne jeśli zostaną wypełnione w nich wszystkie obowiązkowe pola.
12. Zadanie musi zostać poparte przez minimum 15 mieszkańców Miasta.
13. Każdy mieszkaniec Miasta może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby zadań w ramach MBO. Poparcie musi zostać wyrażone na karcie której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularze są dostępne na stronie internetowej Miasta, kancelarii Urzędu Miasta Marki, Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna 3 oraz na stronie www. zdecyduj.marki.pl w sekcji dokumenty do pobrania w zakładce „Wszystko o budżecie”
Formularz poparcia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie obowiązkowe pola.
14. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z kartami poparcia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” i nazwą zadania w terminie do 22 kwietnia 2020 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki, przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl lub wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl bądź przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl. do 22 kwietnia 2020 r. do godz. 23:59:59.
15. Wstępna weryfikacja propozycji zadań przez Zespół ds. MBO odbywać się będzie od 23 kwietnia 2020 r. do 22 maja 2020 r.