Jak głosować

Głosowanie trwa 14 dni od 07 września 2020 r. do 21 września 2020 r. do godz. 23:59:59
i odbywa się poprzez:
1) system elektroniczny udostępniony przez Urząd pod adresem http://zdecyduj.marki.pl;
2) wysłanie karty do głosowania odręcznie podpisanej na adres poczty elektronicznej: zdecyduj@marki.pl;
3) wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny. Urny będą dostępne w:
kancelarii Urzędu Miasta Marki,
Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego,
Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42,
Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna 3,
4) wysłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urzędu z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”, przy czym w tym przypadku decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii Urzędu.
Mieszkaniec Miasta może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania, wskazując po jednej zadaniu z każdej z kategorii.
Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie obok nazwy zadania z danej kategorii.

Kartę do głosowania traktuje się jako nieważną, gdy głosujący:
1) nie jest mieszkańcem Miasta;
2) nie zaznaczy żadnego zadania;
3) zaznaczy więcej niż 1 zadanie w danej kategorii;
4) nie wypełni obowiązkowych pól w karcie do głosowania;
5) wypełni więcej niż jedną kartę – w tym przypadku za nieważne uważa się wszystkie karty do głosowania;
6) nie złoży karty do głosowania w terminie do 21 września 2020 r. i miejscu określonym
w Regulaminie.