Pytania i odpowiedzi

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców miasta zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Miasta Marki w ramach posiadanych środków.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane propozycje projektów, np. takie jak:

1) zadania twarde

2) zadania miękkie.

Do kategorii zadań twardych zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej lub drogowej itp.

Do kategorii zadań miękkich zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym itp.

Kto może złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Marki.

Kto może głosować na zadanie?

Podobnie jak przy składaniu wniosku, mieszkańcy miasta Marki.

Jaka jest kwota budżetu obywatelskiego na 2020 r.?

W projekcie budżetu miasta Malborka na 2020 r. na realizację budżetu obywatelskiego przewidziana jest kwota 600.000 zł

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta i gminy.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego?

  Zadania w ramach MBO można zgłosić wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik

      nr 1 do Regulaminu.

Formularze są dostępne także na stronie internetowej Miasta, w kancelarii Urzędu Miasta Marki,
w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, w Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy
ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42, w Centrum Aktywności Mieszkańca CAF 3 ul. Fabryczna 3 oraz na stronie www. zdecyduj.marki.pl w sekcji dokumenty do pobrania
w zakładce „Wszystko o budżecie”

Formularze zgłoszenia zadania uznaje się za ważne jeśli zostaną wypełnione w nich wszystkie obowiązkowe pola.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z kartami poparcia należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” i nazwą zadania w terminie do 22 kwietnia
2020 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki, przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl lub wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl bądź przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl. do 22 kwietnia
2020  r. do godz. 23:59:59.

Co to jest lista poparcia projektu?

Lista poparcia Państwa projektu powinna zostać podpisana przez co najmniej 15 osób, a następnie dołączona do formularza zgłoszeniowego.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.

Czy mogę wskazać realizatora zadania?

Nie można. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Gminę Miasto Marki, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czym jest Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego?

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego powołuje Burmistrz Miasta Marki.
Zespół obraduje na posiedzeniach otwartych. Głównym zadaniem Zespołu jest monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta Marki, wstępna weryfikacja formalna złożonych zadań, przekazanie wstępnie zweryfikowanych pod względem formalnym zadań do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Marki odpowiedzialnej za realizację Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Marki, w celu dalszej weryfikacji, w tym również co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po weryfikacji, ocena zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania bądź o niedopuszczeniu do procedury głosowania, ustalenie w drodze losowania  kolejność zadań na karcie do głosowania, wybór dwóch przedstawicieli (przy czym nie mogą to być osoby stanowiący przedstawicieli jedne grupy) Zespołu, których zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowością liczenia głosów przez wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Marki pracowników Urzędu Miasta Marki, ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie oceny Burmistrzowi.

Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych Miasta Marki.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?

Projekt może zostać złożony przez jednego lub grupę mieszkańców miasta.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji projektów, a tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi, propozycje, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia  – 22 781 10 03 wew. 901, 206, email: zdecyduj@marki.pl
Zapraszamy również do Urzędu Miasta w godzinach pracy, tj.  pn., wt. czw. pt. w godz. 7:00-16:00 oraz we środy od 10:00 do 18:00.